TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
2250 hồ sơ

Đang xử lý
191 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
94.76 (%)