TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
173 hồ sơ

Đang xử lý
74 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
97.69 (%)