TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
1570 hồ sơ

Đang xử lý
189 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.62 (%)