TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
280 hồ sơ

Đang xử lý
124 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.29 (%)