TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
935 hồ sơ

Đang xử lý
167 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.47 (%)