TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
1193 hồ sơ

Đang xử lý
165 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.75 (%)